فهرست بستن

اخبار

2018-06-04 14:38:22

Mariam Kutateladze - Early Delivery of the 1st Stage!...

Our Resident Mrs. Mariam Kutateladze received a unit in Green Diamond and shared her opinion with us. ''The most important for the construction company is to fulfill the promises and MAQRO Construction has done it perfectly. I am really satisfied and happy as I received the unit earlier than promised date, the quality is in accordance with the agreement terms. In Green Diamond, there are ideal living conditions for any ranking representative and yes, The New Life Is Beginning in Tbilisi.''
مشاهده اخبار
2018-05-08 17:00:49

GREEN DIAMOND - Construction Complex That Delivers Apartment...

The construction complex Green Diamond continues to surprise future residents in Tbilisi with unprecedented results. Delivering of all the 731 apartments, sold 9 months before completion of the construction started one month earlier the agreed deadline.
مشاهده اخبار
2017-12-13 12:18:21

Residential complex Green Diamond – the best New Year pres...

Along with other pleasant news, the New Year is associated with discounts as well. Almost all the companies and shops are trying to offer special promotions and discounts for customers, which, apart from being one of the best ways to say thank you to the loyal clients, is also the best opportunity to attract new customers.
مشاهده اخبار
2017-09-04 10:00:00

Thank you for your trust – All the apartments at the Green...

This is an unprecedented result that was achieved by the largest building complex in Tbilisi. The first stage of the complex consists of 731 apartments and all of them have already been sold. The grand opening is scheduled in May 2018.
مشاهده اخبار
2017-07-03 10:00:00

How To Make A Valuable Investment In Tbilisi?...

The tourists arriving in Georgia are potential investors. One satisfied tourist shares his/her positive impressions with many people. Afterwards, some of them visit Georgia for as tourists, while others plan to carry out small or large projects in the country. All this is clearly proved by official statistics, according to which, the number of both tourists and direct foreign investments is steadily rising in Georgia.
مشاهده اخبار
2017-06-05 10:00:00

Investment for those planning successful future...

The issue of ecology plays a significant role among the global problems of the 21st century. According to the research of the World Health Organization, air pollution causes three million early deaths per year and the world economy loses 5 trillion USD because of the ecological problems caused by polluted air.
مشاهده اخبار

بیش از این زندگی در طبیعت را از دست نخواهید داد

اگر می خواهید همیشه در کنار طبیعت باشید و نمی توانید زندگی شهری را ترک کنید ، آنچه می خواهید را در الماس سبز خواهید یافت

ورزش جزئی از زندگی شما خواهد بود

اگر شما هم برای ورزش کردن و رسیدن به اندامی ورزیده فرصت ندارید ، آنچه به دنبالش هستید را در الماس سبز خواهید یافت

استخر شنا، از این پس تجملاتی نخواهد بود

زمانی که در شهر زندگی می کنید و فکر می کنید هیچ راهی غیر از انتظار برای فرا رسیدن تعطیلات برای شنا ندارید ، آنچه می خواهید را در الماس سبز خواهید یافت

خرید مایحتاج روزانه به راحتی خارج شدن از خانه

نوشیدن یک فنجان قهوه در یک کافه شیک و یا یک میان وعده پس از خرید روزانه مانند مواد غذایی، در یک رستوران ، شما هر آنچه به دنبال آن هستید را در الماس سبز خواهید یافت

پلان های طبقات الکترونیکی ما را مشاهده کرده و آپارتمان خود را انتخاب کنید.